Assessment Center

Assessment Center je hodnotiacou metódou, ktorá umožňuje spoľahlivý výber najvhodnejšieho kandidáta na danú pozíciu z externých alebo interných zdrojov. Efektívne zhodnotíme rozsah účastníkových schopností, jeho vhodnosť na danú pozíciu alebo pre konkrétny pracovný tím. Hodnotíme najmä  sociálne, komunikačné a analytické schopností uchádzačov, ich motivácie a schopnosti riešiť problémy.
Podstatou Assessment Center je hodnotenie správania účastníkov priamo v modelových situáciách a prípadových štúdiách, v ktorých riešia situácie z reálnej praxe a ktoré simulujú požadované správanie. Súčasťou metódy je aj psychodiagnostika.

Záruka objektívnosti:

  • - viacerí pozorovatelia (prítomní minimálne 2 špecialisti a psychológ, v ideálnom prípade interný Assessor – priamy nadriadený, zástupca ľudských zdrojov)
  • - špecifické diagnostické testy a osobnostné dotazníky
  • - virtuálne modelové situácie a hry zaručujúce bezprostrednosť a autentickosť reakcií uchádzačov
  • - meranie zvládania záťaže v simulovaných podmienkach
  • - hĺbkové interview zamerané na osobnostné charakteristiky uchádzača (realizuje psychológ)