Development Center

Development Center je hodnotiacou metódou ktorá sa využíva na overenie spôsobilosti a potenciálu zamestnancov. Na základe výstupov získaných z Development centrum vytvárame individuálne rozvojové plány pre každého zamestnanca. Development Center slúži oddeleniu ľudských zdrojov ako cenný materiál pre kariérne plánovanie.
Podstatou Development Center je hodnotenie správania účastníkov priamo v modelových situáciách a prípadových štúdiách, v ktorých riešia situácie z reálnej praxe a ktoré simulujú požadované správanie. Súčasťou Development centra je aj psychodiagnostika.

Záruka objektívnosti:

• viacerí pozorovatelia (prítomní minimálne 2 špecialisti a psychológ, v ideálnom prípade interný Assessor – priamy nadriadený, zástupca ľudských zdrojov)
• špecifické diagnostické testy a osobnostné dotazníky
• virtuálne modelové situácie a hry zaručujúce bezprostrednosť a autentickosť reakcií uchádzačov
• meranie zvládania záťaže v simulovaných podmienkach
• hĺbkové interview zamerané na osobnostné charakteristiky uchádzača (realizuje psychológ)