Ochrana osobných údajov

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dávam týmto na základe poskytnutých informácií vedome svoj súhlas spoločnosti HR CUBE s.r.o., so sídlom Zochova 16/X, 811 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len "HR CUBE"), na spracúvanie mojich osobných údajov uvedených v dotazníku, v priloženom životopise a v prípadnej doplňujúcej dokumentácií odovzdanej spoločnosti HR CUBE, do evidencie uchádzačov o zamestnanie za účelom obsadenia voľných pracovných miest sprostredkovaných spoločnosťou HR CUBE a štatistického vyhodnocovania týchto údajov. Tento súhlas udeľujem na dobu troch rokov. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu spoločnosti HR CUBE, Tento súhlas udeľujem na základe poučenia o dobrovoľnosti a právach oprávnenej osoby v zmysle § 10 a nasl. Zákona.