Personálny leasing

Služba Personálny leasing je forma spolupráce vhodná pre krátkodobú i dlhodobú potrebu pracovných síl, ako aj pre výrobu s veľkými výkyvmi produkcie.  Ide o „prepožičanie“ zamestnancov personálnej agentúry  Vašej spoločnosti - zadávateľovi. HR CUBE pracovníka vyhľadá, prijme ho do pracovného pomeru ako svojho zamestnanca a prevezme zaňho kompletnú personálnu a mzdovú agendu. Personálny lízing je založený na zmluvnom vzťahu personálnej spoločnosti so zadávateľskou organizáciou na jednej strane a so zamestnancom na strane druhej. Zadávateľ nevstupuje do pracovno-právneho vzťahu so zamestnancom. HR CUBE zabezpečí všetky pracovno-právne a administratívne záležitosti, komunikáciu so štátnymi a kontrolnými orgánmi, správu a archiváciu súvisiacich dokumentov.

Základom je zabezpečenie potrebného množstva pracovníkov pre výkon prác vo vašej spoločnosti. Najčastejšie ide o prácu na určitý čas v súvislosti s nárazovým zvýšením počtu objednávok, chorobou alebo v súvislosti s realizáciou  kampane a pod.  Hlavným dôvodom firiem pre využívanie tejto služby sú interné firemné pravidlá, ktoré limitujú počet kmeňových pracovníkov. Lízing toto obmedzenie rieši tým, že umožňuje firme dať prácu viacerým zamestnancom, ktorých ale firma nemusí viesť vo svojej evidencii

Výhody pre spoločnosť:
• úspora finančných nákladov spojených s náborovou činnosťou
• úspora času stráveného pri nábore a výbere zamestnancov, pričom výber zamestnancov je realizovaný kvalifikovanými odborníkmi  HR-Cube
• zníženie stresu manažérov zodpovedných za organizačné zmeny aj neistoty kmeňových zamestnancov
• prebratie kompletnej personálnej a mzdovej administratívy za dočasne pridelených zamestnancov
• vytvorenie dostatočného časového priestoru pre zamestnávateľa pri preverovaní schopností budúceho zamestnanca
• pružná regulácia pri kolísaní objemu výroby (pri znižovaní produkcie nemáte problémy s vyplácaním odstupného pre zamestnancov)
•  zníženie pracovnej záťaže kmeňových zamestnancov
• riešenie nadčasovej práce kmeňových zamestnancov
• rýchlosť zaistenia nových pracovníkov